เรื่อง : บริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงาน Daywork และใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ จำนวน ๑๗ คัน ระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
31 ตุลาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน
 • บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จำกัด
  เหตุผล : ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 48,272,928.00
  เหตุผล : เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด