เรื่อง : ปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับหอบังคับการบินระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
31 ตุลาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว