เรื่อง : จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบสายอากาศ จำนวน ๔ รายการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. VHF Ground Plane Antenna จำนวน 30 EA ๒. UHF Discone Antenna จำนวน 16 EA ๓. RF Cable RG 214/U จำนวน 2,300 M ๔. Connector N-Type Mail for RG214/U จำนวน 100 EA
วันที่ประกาศผล
30 ตุลาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
๑. รายการที่ ๑-๒ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๑,๑๔๕,๖๕๐.๐๐ บาท ๒. รายการที่ ๓-๔ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์เทคโนโลยี จำกัด เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๕๒๔,๓๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,145,650.00
  เหตุผล : เป้นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 524,300.00
  เหตุผล : เป้นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท โปรมิลเทค จำกัด
  เหตุผล : ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก ไม่ผ่านการตรวจสอบ ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็นเดอร์ เทรดดิ้ง
  เหตุผล : ไม่ได้รับการคัดเลือก เป้นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
  เหตุผล : ไม่ได้รับการคัดเลือก เป้นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,145,650.00
  เหตุผล : เป้นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 524,300.00
  เหตุผล : เป้นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด