เรื่อง : ระบบชุมสายโทรศัพท์สำนักงานอัตโนมัติ (Internet Private Branch Exchange) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
วันที่ประกาศผล
24 ตุลาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอรายละเอียดถูกต่อง ราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท อินโนเวชั่น อินโฟร์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 898,000.00
    เหตุผล : เสนอรายละเอียดถูกต้อง
  • บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 889,000.00
    เหตุผล : เสนอรายละเอียดถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 889,000.00
    เหตุผล : เสนอรายละเอียดถูกต่อง ราคาต่ำสุด