เรื่อง : จ้างบริการตัดหญ้าและดูแลรักษาต้นไม้ ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
19 กันยายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และไม่เกิดการแข่งขันทางด้านราคา