เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ - ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จำนวน 3 คัน หอบังคับการบินขอนแก่น จำนวน 1 คัน หอบังคับการบินสกลนคร จำนวน 1 คัน และหอบังคับการบินนครพนม จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
วันที่ประกาศผล
11 กันยายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท นครโคราช จำกัด (สำหรับการจ้างบริการรถฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จำนวน 3 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี) เสนอราคาที่ (บาท) 4,649,940.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญ 2015 (สำหรับการจ้างบริการรถฯ ประจำหอบังคับการบินขอนแก่น จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี) เสนอราคาที่ (บาท) 1,315,800.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัท นครโคราช จำกัด (สำหรับการจ้างบริการรถฯ ประจำหอบังคับการบินสกลนคร จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี) เสนอราคาที่ (บาท) 1,228,080.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัท นครโคราช จำกัด (สำหรับการจ้างบริการรถฯ ประจำหอบังคับการบินนครพนม จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี) เสนอราคาที่ (บาท) 1,257,320.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮขนส่ง (สำหรับการจ้างบริการรถฯ ประจำหอบังคับการบินขอนแก่น จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี)
  เหตุผล : ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากไม่ผ่านการตรวจสอบ โดยยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน และมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮขนส่ง (สำหรับการจ้างบริการรถฯ ประจำหอบังคับการบินสกลนคร จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี)
  เหตุผล : ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮขนส่ง (สำหรับการจ้างบริการรถฯ ประจำหอบังคับการบินนครพนม จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี)
  เหตุผล : ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากไม่ผ่านการตรวจสอบ โดยยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน และมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท นครโคราช จำกัด (สำหรับการจ้างบริการรถฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จำนวน 3 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี) เสนอราคาที่ (บาท) 4,649,940.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญ 2015 (สำหรับการจ้างบริการรถฯ ประจำหอบังคับการบินขอนแก่น จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี) เสนอราคาที่ (บาท) 1,315,800.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด
 • บริษัท นครโคราช จำกัด (สำหรับการจ้างบริการรถฯ ประจำหอบังคับการบินสกลนคร จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี) เสนอราคาที่ (บาท) 1,228,080.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด
 • บริษัท นครโคราช จำกัด (สำหรับการจ้างบริการรถฯ ประจำหอบังคับการบินนครพนม จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี) เสนอราคาที่ (บาท) 1,257,320.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด