เรื่อง : บริการรักษาความสะอาด อาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงานหมุนเวียน ณ หอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน เป็นระยะเวลา ๒ ปีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
05 กันยายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ๑.บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 667,680.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
 • ๒.บริษัท เอ.พี.คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 634,296.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
 • ๓. บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 653,760.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
 • ๔.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอ็น.ซี คลีนนิ่งซัพพลาย เสนอราคาที่ (บาท) 667,680.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด
  เหตุผล : ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอ็น.ซี คลีนนิ่งซัพพลาย
  เหตุผล : ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
  เหตุผล : ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท เอ.พี.คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 634,296.00
  เหตุผล : เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด