เรื่อง : เช่าวงจรสื่อสาร MPLS-B จำนวน 57 สถานี เป็นเวลา 1 ปี
วันที่ประกาศผล
29 สิงหาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 14,398,776.00
    เหตุผล : รายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • ไม่มี
    เหตุผล : รายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 13,999,452.00
    เหตุผล : ต่ำสุด