เรื่อง : ซื้อหมึกพิมพ์รุ่น CF287XC สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น M506dn จำนวน 100 ea.
วันที่ประกาศผล
15 สิงหาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอเพียงรายเดียว และเป็นราคาที่ดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท สปีด คอมเมอร์เชียล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 963,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เพียงรายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท สปีด คอมเมอร์เชียล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 963,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอเพียงรายเดียว และเป็นราคาที่ดีที่สุด