เรื่อง : จัดซื้ออุปกรณ์สาย Coaxial & Connector จำนวน ๖ รายการ
วันที่ประกาศผล
14 สิงหาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดยื่นข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด