เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Package Water Cool จำนวน ๔ รายการ (๒๕ ชุด)
วันที่ประกาศผล
02 สิงหาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอถูกต้องตรงตามที่ บวท. กำหนด