เรื่อง : จัดซื้อ HEADSET (หูฟังพร้อมไมค์) จำนวน 45 ชุด
วันที่ประกาศผล
21 เมษายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ซิสเทม 2000 จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 168,525.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ซิสเทม 2000 จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 168,525.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด