เรื่อง : ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME พร้อมงานปรับปรุงอุปกรณ์ตะแกรง Counterpoise รวมถึงติดตั้งระบบการต่อลงดิน (GROUNDING SYSTEM) ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี เชียงราย แม่ฮ่องสอน และสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
15 กรกฎาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอคุณสมบัติถูกต้องตรงตามข้อกำหนด และเสนอราคาที่ดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เซลโฟล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท แอดวานซ์ เอวิโอนิคส์ แอนด์ เอวิเอชั่น จำกัด
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เซลโฟล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 87,472,500.00
    เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด