เรื่อง : จ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงานหมุนเวียน ณ หอบังคับการบินเชียงราย เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
05 กุมภาพันธ์ 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 566,400.00
    เหตุผล : เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และเสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 566,400.00
    เหตุผล : เสนอราคารายเดียว