เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
14 มีนาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮขนส่ง เสนอราคาที่ (บาท) 1,345,040.00
  เหตุผล : เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาละวิน ทราเวล
  เหตุผล : เสนอราคาผิดเงื่อนไข
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังทองทัวร์
  เหตุผล : ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮขนส่ง เสนอราคาที่ (บาท) 1,345,040.00
  เหตุผล : เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด