เรื่อง : จ้างตัดเย็บเสื้อกันหนาว จำนวน ๑,๕๘๑ ตัว
วันที่ประกาศผล
14 มิถุนายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอรายละเอียดถูกต้อง ราคาตำ่สุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษั่ท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,731,160.00
    เหตุผล : เสนอรายละเอียดถูกต้อง ราคาตำ่สุด