เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่้องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ (14 ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก และหอบังคับการบินลูกข่าย
วันที่ประกาศผล
18 ธันวาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคาตำ่สุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท แอร์โก้ โปรเทค จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 674,980.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคาตำ่สุด