เรื่อง : จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (ขนาด ๓๐ KVA) จำนวน ๑ หลัง สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Glide Slope ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
วันที่ประกาศผล
14 มิถุนายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณและราคากลาง
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ภูคิน ดีโซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,814,000.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • -
    เหตุผล : -
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ภูคิน ดีโซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,814,000.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว