เรื่อง : จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับคณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
วันที่ประกาศผล
07 มิถุนายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน บวท. จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาดังกล่าว