เรื่อง : จัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารดาวเทียม ประกอบด้วย ๑. Block UP Convertor “Comtech EF Data” Model LPOD PS1-50C จำนวน 1 EA ๒. Low Noise Block Down “Norsat” Model 3020XN จำนวน 1 EA
วันที่ประกาศผล
06 มิถุนายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 582,080.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 579,940.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด