เรื่อง : จ้างสำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ WGS-84 ตำแหน่งจุดสำคัญทางการบิน จำนวน 12 สนามบิน
วันที่ประกาศผล
30 พฤษภาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เสนอราคาที่ (บาท) 2,985,300.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เสนอราคาที่ (บาท) 2,985,300.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาดีที่สุด