เรื่อง : ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) จำนวน ๖๗ ชุด และ Statistic Transfer Switch (STS) จำนวน ๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง
วันที่ประกาศผล
17 พฤษภาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผ่านการคัดเลือกและเสนอราคาตำ่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท กรุ๊ป เทค โซลูชั่นส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 41,195,000.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
 • บริษัท ซินโดรม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสทรี จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 46,209,169.73
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
 • บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 39,590,000.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
 • บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 46,280,000.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
 • บริษัท ซินเนอร์ไจน์ โปรไวด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 46,880,000.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท กนกสิน เอ็กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
  เหตุผล : ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 39,590,000.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด