เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาจ้าง ๓ ปี
วันที่ประกาศผล
08 พฤษภาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • นายพินิจ พุทธา เสนอราคาที่ (บาท) 1,534,400.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • นายพินิจ พุทธา
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • นายพินิจ พุทธา เสนอราคาที่ (บาท) 1,534,400.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน