เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Vehicle Access Control Management (VACM) และระบบ License Plate ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
วันที่ประกาศผล
02 พฤษภาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา และ บวท. มีความจำเป็นต้องปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขอื่น ๆ