เรื่อง : ซื้อม่านม้วนฟิล์มกรองแสงชนิดควบคุมด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินภูมิภาค จำนวน ๑๒ สนามบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
24 เมษายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจาก บวท. มีความจำเป็นต้องปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของม่านม้วนฟิล์มกรองแสงฯ ใหม่ จึงขอยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้