เรื่อง : จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน ๒ รายการ มีรายละเอียดดังนี้ ๑. เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ นิ้ว จำนวน ๘ เครื่อง ๒. เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง
วันที่ประกาศผล
18 เมษายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 164,400.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท สหธุรกิจ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 190,032.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 244,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 299,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • 2. บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • 3. บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 164,400.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด