เรื่อง : เช่าที่พักสำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ในศูนย์ภูมิภาคโอนย้ายชั่วคราวสังกัดกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านปฏิบัติการ (พป.พส.) เพื่อเข้าอบรบ ณ สถาบันการบินพลเรือน จำนวน 15 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 9 เดือน 6 วัน
วันที่ประกาศผล
17 เมษายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท วัง อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 902,030.10
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท วัง อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 902,030.10
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาดีที่สุด