เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด
วันที่ประกาศผล
21 มีนาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด