เรื่อง : จ้างบริการรักษาความสะอาด ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
04 มีนาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเพียงรายเดียว และไม่เกิดการแข่งขันด้านราคา