เรื่อง : จ้างวิทยากรโครงการสัมมนาผู้บริหารในการกำกับดูแลของสายงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (อำนวยการและงานสนับสนุน) (รวท.อ.) “The Power of Perception”
วันที่ประกาศผล
05 กุมภาพันธ์ 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,992,875.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,992,875.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาดีที่สุด