เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินระนอง จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
26 ธันวาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว และเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนด