เรื่อง : จ้างบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้รับ-ส่งพนักงาน DAYWORK ประจำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ จำนวน ๓ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๔ ปี
วันที่ประกาศผล
24 เมษายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจาก บวท.ขอพิจารณาทบทวนรายละเอียดงานให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการ