เรื่อง : ดูแลรักษาความสะอาด ประจำหอบังคับการบินสมุย
วันที่ประกาศผล
03 ธันวาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
ผู้เสนอราคายื่นเอกสารไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด