เรื่อง : ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์เดิม จำนวน 1 ชุด ณ หอบังคับการบินหัวหิน
วันที่ประกาศผล
27 พฤศจิกายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์