เรื่อง : ซื้อลิฟต์โดยสารแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้่า พร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์เดิม จำนวน 2 ชุด ณ หอบังคับการบินกระบี่ และร้อยเอ็ด
วันที่ประกาศผล
23 พฤศจิกายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่ บวท. กำหนด