เรื่อง : ของที่ระลึกบริษัทฯ จำนวน 4 รายการ
วันที่ประกาศผล
22 ตุลาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากรายการที่ 1 และ 2 บวท. มีความจำเป็นต้องปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะ และรายการที่ 3 และ 4 มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง