เรื่อง : ซื้ออุปกรณ์สายอากาศ จำนวน 5 รายการ
วันที่ประกาศผล
12 กันยายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอคุณสมบัติถูกต้องและราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,065,500.00
    เหตุผล :
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง