เรื่อง : ประกวดราคาซื้อระบบจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
14 กันยายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวและเสนอคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงขอยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้