เรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานชนิด Jet A-1
วันที่ประกาศผล
07 กันยายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ค) , กฎกระทรวง หมวด 7 พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรฦธรรมชาติ ข้อ 24 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว179 ลว 9 เมษายน 2561 ข้อ 2.2...
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 5,999,725.19
    เหตุผล : เป็นผู้ประกอบการโดยตรงเพียงรายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 5,999,725.19
    เหตุผล : เป็นผู้ประกอบการโดยตรงเพียงรายเดียว