เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศหลังคาทรงสูง เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำกองปฏิบัติการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
07 สิงหาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ บวท. กำหนด