เรื่อง : ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME จำนวน ๖ ชุด และระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DME จำนวน ๓ ชุด พร้อมงานปรับปรุงฯ ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศผล
07 สิงหาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามที่ บวท. กำหนด