เรื่อง : จ้างปรับปรุงขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Glide Slope ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ประกาศผล
19 กรกฎาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,188,984.00
    เหตุผล : เป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และมีคุณสมบัติและยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,188,984.00
    เหตุผล : เป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และมีคุณสมบัติและยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ บวท. กำหนด