เรื่อง : เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั๊งโต๊ะ จำนวน 30 ชุด
วันที่ประกาศผล
12 กรกฎาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท สหธุรกิจ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 750,498.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง
 • บริษัท แมกซ์ไซอัล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 828,888.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท แมกซ์ไซอัล จำกัด
  เหตุผล : เสนอราคาสูง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท สหธุรกิจ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 747,930.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด