เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ – ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินตราด จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
วันที่ประกาศผล
25 มิถุนายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • นายฉัตรไชย โชติเสวตร เสนอราคาที่ (บาท) 1,462,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • นายฉัตรไชย โชติเสวตร เสนอราคาที่ (บาท) 1,363,315.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด