เรื่อง : สอบราคาจ้างปรับปรุงบานประตู หน้าต่าง บ้านพักพนักงาน Type C1 และ C2 ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
วันที่ประกาศผล
07 มิถุนายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท อิสนันท์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 989,000.00
    เหตุผล : เอกสารครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ประจักร์ 1993
    เหตุผล : เอกสารรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่ถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท อิสนันท์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 989,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายเดียว