เรื่อง : ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง
วันที่ประกาศผล
31 พฤษภาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนองานรายใดสนใจเข้ายื่นซองเอกสารการเสนองาน