เรื่อง : จ้างผลิตชุดทำงานเฉพาะกิจรวมทั้งสิ้น ๔๗๔ ชุด
วันที่ประกาศผล
04 พฤษภาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาฯ จึงขอยกเลิก การจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้