ต 1081/2558

เรื่อง : สร้างหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถหอบังคับการบินลำปาง
วันที่ประกาศผล
26 เมษายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท เอส วี เอ็นจิเนียริ่ง(เชียงใหม่) 2009 เสนอราคาที่ (บาท) 228,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตรงตามความต้องการขอิงบริษัทฯ และเสนอราคารายต่ำสุด
 • บริษัท บุเรงฤทธ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 240,000.00
  เหตุผล : ผู้เสนอราคารายที่ 2
 • บริษัท เอส พี เอ็น อิเลคทริค จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 249,951.37
  เหตุผล : ผู้เสนอราคารายที่ 3
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท เอส วี เอ็นจิเนียริ่ง(เชียงใหม่) 2009 เสนอราคาที่ (บาท) 228,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตรงตามความต้องการขอิงบริษัทฯ และเสนอราคารายต่ำสุด