เรื่อง : จ้างสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบก่อสร้างหอบังคับการบิน อาคารบ้านพัก อาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และสำรวจสิ่งกีดขวางรอบสนามบิน พร้อมจัดทำข้อมูล ณ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา
วันที่ประกาศผล
18 มกราคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • นายสมพงษ์ ชีไธสง เสนอราคาที่ (บาท) 170,000.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • นายรังสรรค์ ภาพนอก
    เหตุผล : ราคาสุง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • นายสมพงษ์ ชีไธสง เสนอราคาที่ (บาท) 170,000.00
    เหตุผล : ราคาต่ำสุด