เรื่อง : จัดจ้างบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Mobile Computer ยี่ห้อ Intermec รุ่น CN70x จำนวน ๓๕ เครื่อง ระยะเวลาจ้าง ๒๔ เดือน (๒ ปี)
วันที่ประกาศผล
05 เมษายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผุ้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ออล บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,041,025.00
    เหตุผล : รายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • ไม่มี
    เหตุผล : ไม่มี
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ออล บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,928,675.00
    เหตุผล : รายเดียว